"-"                         
              "  "            
                            ""                          
                        "-"                       
                  -6               
                          ""                        
                          "-"                        
                 "" (-2)               
                      "  . "                     
                        ""                       
                                                           
               "  - "               
                                                       
               " "              
                     ""                   
                    ""                   
                                                        
                         "-"                         
                      "  "                     
                                                
               -             
 ---                                                           
  "": (095) 155-09-22                       
  :                                        
                                                     
                                                               


HyperText/CGI-HTML, v. 3.6.4 (C)1994-2000 M.Zakharov