Администрация города Сочи                           
7.3.97                                                                        
тел. 92-22-51 - приемная администрации                                        
факс: 92-73-00 - факс администрации                                           
                                                                              
                                                                              
   Устав г. Сочи. Администрация                                               


HyperText/CGI-HTML, v. 3.6.4 (C)1994-2000 M.Zakharov